Skip to main content

Polityka prywatności zgodna z RODO

 

Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych, firma Mistral BHP przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych naszych Klientów oraz przysługujących im w związku z tym praw.


1.   Administratorem Państwa danych jest firma Mistral BHP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Poleczki 70.


2.   W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z Państwa danymi lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem mailowym: biuro@mistral.warszawa.pl lub podanym powyżej adresem siedziby firmy.

 

3.   Firma Mistral BHP, jako administrator, gromadzi dane Klientów uzyskane zgodnie z wymogami ustawowymi w ramach:

 • zawierania i realizacji umów

 • wysyłania ofert handlowych

 • kontaktu drogą elektroniczną (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail) lub bezpośrednią, podczas spotkań biznesowych i konferencji branżowych (wizytówki, katalogi reklamowe, ulotki reklamowe).


4.   Firma Mistral BHP gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenie oferowanych przez firmę usług, w tym: sprzedaży produktów firmy Mistral BHP, realizacja płatności, transport/wysyłka, obsługa reklamacji, przegląd gaśnic oraz wybranego sprzętu do prac na wysokościach

 • zawieranie i realizacja umów

 • dokonywanie rozliczeń podatkowych

 • realizacja działań marketingowych oraz przesyłanie ofert handlowych w przypadku uzyskania osobnych zgód

 • realizacja przewidzianych prawem obowiązków Mistral BHP, w szczególności wystawianie, przechowywanie i archiwizacja faktur oraz dokumentów księgowych

 • ochrona praw firmy Mistral BHP, w tym dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych, zgodnie z przepisami prawa


5.   Firma Mistral BHP gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres kontaktowy

 • firma reprezentowanego przedmiotu

 • numer telefonu

 • stanowisko

W przypadku przedsiębiorców przetwarzane są dodatkowo poniższe dane:

 • NIP

 • REGON

 • adres siedziby firmy

 • numer rachunku bankowego


6.   Mistral BHP może przekazywać dane osobowe Klientów podmiotom, z którymi zawarł umowę współpracy:

- w celu zrealizowania umowy łączącej firmę Mistral BHP z Klientem, w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków Mistral BHP, ochrony praw firmy zgodnie z przepisami prawa, realizacji uzasadnionego interesu firmy w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

- w szczególności Mistral BHP może przekazywać danego osobowe Klientów podmiotom takim jak:

 • firmy świadczące usługi księgowe

 • firmy świadczące usługi marketingowe

 • firmy windykacyjne

 • firmy udostępniające dane na temat finansowej kondycji przedsiębiorstw

 • kancelarie adwokacie i podatkowe

 • banki i spółki bankowe (tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi umów bankowych)

 • firma obsługująca Mistral BHP w zakresie wykorzystywanych przez nas systemów teleinformatycznych

 • firma świadcząca usługi pocztowe lub kurierskie

Na mocy zawartych z Mistral BHP umów wszystkie wyżej wymienione podmioty zobowiązane będą do wdrożenia i stosowania odpowiednich, technicznych jak i organizacyjnych, środków bezpieczeństwa, mających zagwarantować właściwą ochronę danych osobowych oraz przetwarzania danych zgodnie z przekazanymi przez Mistral BHP instrukcjami.

Firma Mistral BHP może ponadto przekazywać dane osobowe organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, w tym organom ścigania, organom podatkowym, podmiotom udzielającym świadczeń oraz niezależnym doradcom zewnętrznym, np. podczas audytów.


7.   Firma Mistral BHP zobowiązuje się do wdrożenia i stosowania wszelkich środków, technicznych i organizacyjnych, które niezbędne są do ochrony danych osobowych Klientów i Kontrahentów.


8.   Dane osobowe będą przechowywanie i przetwarzane przez Mistral BHP do momentu wycofania zgody przez Klienta lub Kontrahenta. W wyjątkowych sytuacjach dane pozostaną w bazie danych firmy do momentu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych do prowadzenia postępowań prawnych, podatkowych oraz do momentu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Mistral BHP.


9.   Zgodnie z ustawą, każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem przez firmę Mistral BHP danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • otrzymania potwierdzenia, czy firma przetwarza Państwa dane osobowe, oraz wglądu w te dane - na żądanie Mistral BHP wystawi kopię danych podlegających przetwarzaniu - kolejne kopie wydawane będą odpłatnie

 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, które są nieaktualne lub niepełne

 • przenoszenia danych osobowych - w pewnych przypadkach mają Państwo prawo otrzymać od firmy Mistral BHP kopię danych osobowych, przygotowanych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego - dane te mogą Państwo przekazać innym podmiotom.

 • sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, ograniczenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych


10.   Firma Mistral BHP informuje o możliwości aktualizowania powyższych informacji zgodnie z obowiązującym prawem. O wszelkich wprowadzonych zmianach (związanych na przykład z procesem wdrażania nowych systemów lub w innych przypadkach, wymagających wykorzystania/przetwarzania danych osobowych) będziemy Państwa informować w osobnych wiadomościach.